Kerk in Crisis? Houd elkaar vast!
NU!!
church-crisis-communications-plankopie

Oproep 2x10 dagen van gebed VOOR en TIJDENS de Generale Conferentievergadering 
Doet U mee?
Dit zijn de meest roerige Generale Conferentievergaderingen ooit. We staan op een kruispunt en de keuzes die gemaakt zullen worden, zullen het lot van onze kerk tot het moment dat Jezus verschijnt op de wolken des hemels bepalen.
We kunnen elkaar kwijtraken als gevolg van deze Conferentie. Hoe kunnen we de wereld bereiken met Gods eindtijdbodschap, terwijl het gevaar vanuit ons eigen midden dreigt? Het water staat ons aan de lippen! Satan staat te popelen om een bres te slaan in onze gelederen en we kunnen vele broeders en zusters verliezen. Hij is in zijn nopjes met de huidige ontwikkelingen. Hoe zullen we hem wederstaan?

Gods boodschapster raadt ons:
"There is nothing that Satan fears so much as that the people of God shall clear the way by removing every hindrance, so that the Lord can pour out His Spirit upon a languishing church and an impenitent congregation. If Satan had his way, there would never be another awakening, great or small, to the end of time. But we are not ignorant of his devices. It is possible to resist his power. When the way is prepared for the Spirit of God, the blessing will come. Satan can no more hinder a shower of blessing from descending upon God’s people than he can close the windows of heaven that rain cannot come upon the earth. Wicked men and devils cannot hinder the work of God, or shut out His presence from the assemblies of His people, if they will, with subdued, contrite hearts, confess and put away their sins, and in faith claim His promises. Every temptation, every opposing influence, whether open or secret, may be successfully resisted, “not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts” (Zechariah 4:6). -- Selected Messages, bk 1, p. 124

Vertaald: "Er is niets waar Satan banger voor is dan dat het volk van God elke hindernis uit de weg zal ruimen zodat de Heer Zijn Geest kan uitstorten op een nalatige kerk en een onbekeerlijke gemeente. Als Satan zijn kans krijgt zal er nooit meer een opwekking, groot of klein, plaatvinden tot het einde van de tijd. Maar we zijn niet onbekend met zijn manier van werken. Het is mogelijk zijn macht te weerstaan. Wanneer de weg voor de Geest van God is voorbereid, zal de zegen niet uitblijven. Satan kan niet minder de zegeningen die God aan Zijn volk wil geven, tegenhouden dan hij de ramen van de hemel kan sluiten dat er geen regen zou vallen op aarde. Slechte mensen en duivelen kunnen het werk van God niet verhinderen of Zijn tegenwoordigheid uit de vergaderingen van Zijn volk weren, als zij in verootmoediging en met gebroken harten hun zonden belijden en uit hun midden wegdoen, en in geloof aanspraak maken op Zijn beloften. Elke verleiding, elke vijandige invloed, of dat nu openlijk of in het geheim plaatsvindt, kan met succes worden weerstaan, "niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de Here der heerscharen" (Zaccharia 4:6).

Wat een plechtige belofte! Een zekere belofte! Als Mijn volk bidt!

Tijd om elkaar vast te houden!
De speciale boodschapster, die God ons gegeven heeft, schrijft deze ontnuchterende woorden: "The powers of the enemy are mustering for battle. Stern conflicts are before us. Press together, my brethren and sisters, press together. Bind up with Christ. “Say ye not, A confederacy, ... neither fear ye their fear, nor be afraid. Sanctify the Lord of hosts himself; and let him be your fear, and let him be your dread. And he shall be for you a sanctuary...” --The Review and Herald, September 10, 1903

Vertaald: "De machten van de vijand verzamelen zich voor de strijd. Grote conflicten komen eraan. Houd elkaar vast, mijn broeders en zusters, Houd elkaar vast! Schaar u rondom Christus. "Zeg niet, een bondgenootschap, ... en heb geen ontzag waarvoor zij ontzag hebben en wees niet bang. Heilig de Here zelf in uw midden en laat Hem uw ontzag ontvangen en verootmoedig u voor Hem. En Hij zal een heiligdom voor u zijn ..."

Ik stond 17 juni op en las de entry voor de 100 dagen van gebed en vond een getuigenis dat mij erg raakte. Ik besloot een gebedsinitiatief op te zetten dat zou inhouden: 10 dagen bidden en vasten op de manier van Daniel en zijn drie vrienden, vóór en tijdens de vergaderingen van de Generale Conferentie.
Ik mailde naar de GC en vroeg hen de teksten van de laatte 10 dagen naar me toe te sturen en heb enkele broeders en zusters gevraagd mee te helpen met de vertaling. Als u liever Engels leest, verwijs ik u naar de Engelse website van de 100 dagen van gebed.

Ons Press Together-initiatief is als volgt:

Onder deze LINK vindt u de gebedsmeditaties voor de dagen 91 t/m 100 - 23 juni tot en met 2 juli, de eerste dag van de Generale Conferentie in San Antonio.
Op de Conferentiedagen zullen elke dag de gebedsverzoeken voor de volgende dag gepost worden, met een korte samenvatting van de uitkomst van de vergaderagenda. Ik vraag u om ook die dagen voor die specifieke punten te bidden en natuurlijk kunt u de gebedsmeditaties er weer bij pakken. Ze zijn enorm inspirerend!

Doel
Doel is dat we gaan bidden voor de aangegeven gebedspunten, maar we gaan niet alleen bidden. We gaan onszelf verloochenen voor God, verootmoedigen, onszelf onderzoeken en ons PERSOONLIJK opnieuw aan Hem geven.
We gaan bidden als we nog nooit voor de kerk gebeden hebben, voor een goede voorbereiding door de afgevaardigden en de organisatie.
We gaan bidden voor eerlijkheid en oprechtheid, dat de afgevaardigden die de besluiten zullen nemen, zich ontledigen van zichzelf en hun eigen agenda's en Gods Geest de gelegenheid geven hen te bezielen met de keuzen die God wil dat we als kerk maken.
Dat betekent de eigen voorkeuren opzij - niet bidden zoals Jacobus zegt, om de eigen agenda gehonoreerd te krijgen, maar bidden voor wat God wil en wat goed is voor de eenheid van de kerk, zodat we een sterk getuigenis van het evangelie afgeven in deze laatste ronde van de Grote Strijd.

Mensen, Jezus komt spoedig!
Laat strijd om positie en ego, strijd om het persoonlijk gelijk, ons niet afhouden van het werk dat moet gebeuren! Miljarden lijken liggen als het ware om ons heen en wij hebben de instrumenten om hen tot leven te wekken, de onvergelijkbare boodschap van genade met hen te delen, een boodschap die eeuwen van christelijke onwaarheden rechtzet, de boodschap die hen zal redden voor wat er komen gaat. En de laatste ontwikkelingen zullen in supersonische snelheid elkaar opvolgen!
Zullen zij ons aanklagen: "Jullie wisten dìt àlles! Jullie záten op de waarheid en toen het de tijd was om het ons te vertellen, lieten jullie jezelf gaan in machtspelletjes en gebekvecht om aardse posities. En nu zijn wij voor eeuwig verloren en jullie dragen de schuld daarvan!"
Laten we onszelf onderzoeken: In de intellectuele waarheid, waar wij Zevende Dags Adventisten zo erg van houden, is geen behoud. In vrouweninzegening, is geen behoud. In onenigheid over tekstuele wijzigingen in de 28 geloofspunten, is geen behoud. Alleen in het evangelie van Jezus Christus, met àlles erop en eraan! Wij zijn op de hoogte van het spel dat Satan speelt. Laat je niet pakken!

Danielgebed
Een speciale vorm van vasten en bidden

Zelfverloochening en verootmoediging gaan gepaard met het opzij zetten van de eigen noden en ons focussen om onze stem in de hemel te laten klinken. In de Bijbel heet dat vasten. Als u in de gelegenheid bent, neem vrij die 10 dagen van de Generale Conferentie om te vasten en te bidden en uzelf, uw familie en gezin, de kerk en haar leiders aan God op te dragen. Een gemiddeld leven bevat 25.550 dagen. Daar kunnen 20 dagen voor God toch best vanaf?

Geen voedselloos vasten
De enige voedselloze vasten in de Bijbel, was op Grote Verzoendag.
Het vasten dat God op de andere dagen verkoos, was die van een gebroken hart en een gehoorzame geest. Een besluit te bidden voor hen, die niet voor zichzelf kunnen bidden; pleiten voor hen, die niet voor zichzelf kunnen pleiten en huilen voor hen die niet wenen om hun zonden.

Daniel en zijn vrienden wisten wat dit betekende. Hun weigering van het voedsel van de wereld (koning) bracht hen direct in de gevarenzone. God zou samen met hen in actie moeten komen om hen in staat te stellen trouw te zijn aan Hem en Zijn principes. En God heeft het gedaan!

Dit is het tweede deel van ons initiatief: te vasten, niet zonder te eten, maar te eten van het heerlijke eten dat God ons heeft voorgeschreven ... groenten, fruit, noten en water. Begrijp me goed: ik roep niet op tot rauw en smakeloos! Het doel is te eten wat goed voor ons is, wat onze geest helder zal maken gedurende deze 2x10 dagen van gebed en zelfverloochening. Heerlijke soepen, salades, groenteschotels, water met een kleurtje (kruidenthee). Eerlijk eten zonder additieven - lees etiketten! Zonder stimulanten zoals koffie, echte thee. Zonder melkproducten en suiker, waarvan wij door onze gezondheidsboodschap weten dat die een extra belasting op het functioneren van ons lichaam leggen.
Kunt u deze dagen de TV uitlaten? De computerspelletjes (o.a. candy crush), video's en wereldse muziek? Dat is ook een vorm van vasten.

Op deze pagina vindt u heerlijke EENVOUDIGE RECEPTEN, waar u niet de hele dag voor in de keuken hoeft te staan.

Bijeenkomst
Op 12 juli, de dag na de Generale Conferentie, wanneer alle stof is neergedwarreld, willen wij een PRESS TOGETHER bijeenkomst organiseren. Ik nodig u alvast uit die datum in uw agenda vast te leggen, van 10:00 - 16:00 u (programma 11-15). Met Gods hulp hebben we een locatie gevonden in  Apeldoorn -  verzorgingshuis Walterbosch

Natuurlijk weten we niet welke uitkomst de hete hangijzers zullen hebben, maar ik blijf hopen dat God de harten zo kan bewegen dat we niet zullen krijgen waar we in onze menselijke dwaasheid om vragen - het slechte, maar dat we zullen krijgen waar we allen op hopen - Zijn wil.
Ik hoop van harte dat God harten kan bewegen om zich aan de Bijbelse orde te houden en dat wij zullen ophouden om onze oren te luisteren te leggen bij de wereld of bij andere kerken.
Er kan immers alleen sprake zijn van ware eenheid, waarvoor Jezus bijna met Zijn laatste adem gebeden heeft, als het gebaseerd is op Waarheid ("Uw woord is de waarheid" - Joh 17:17).
Dan alleen zal de uitkomst ècht GOED zijn, naar Gods maatstaf.
Nogthans, wij, het gewone geloofsvolk, kunnen via onze gebeden invloed uitoefenen op wat er gaat gebeuren op deze Generale Conferentie. Laten we met duizenden broeders en zusters over de hele wereld onze stemmen laten klinken bij Gods troon. Onze hartekreet om hulp!

Daarom, wat er ook gebeurt, wij zullen God loven en prijzen, samen eten (potluck) en elkaar toerusten om dan nu eindelijk aan het werk te gaan. Vijf jaar lang heeft het werk - vooral in Amerika en Europa, in de rest van de wereld komen per dag meer dan 3.000 mensen tot geloof! - stilgelegen vanwege deze discussies. Laat dat dan ook gelijk afgelopen zijn!

Jezus wacht op ons! De wereld wacht op ons! Op deze website zult u binnenkort meer horen over de geplande bijeenkomst.

Wie een inspirerende en opbouwende boodschap te delen heeft, maximum 15-20 minuten, meld u aan. 
Ook als u andere suggesties hebt, of heerlijke, eenvoudige recepten, u kunt mij bereiken via Contact.

"Offer Gode lof en betaal de Allerhoogste uw geloften; Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, ik zal u redden en gij zult Mij eren ...Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien." -- Psalm 50:14,15,23

Ja! Laten we God loven, nu reeds, voor wat Hij zal doen op deze Generale Conferentie!

Ingrid Wijngaarde

Reacties  

+1 # M. De Weerd 23-06-2015 07:44
Welke punten zijn de splijtzwam? Is het alleen de inzegening van vrouwen of zijn er meer?
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+1 # Ingrid Wijngaarde 24-06-2015 09:53
Vrouweninzegeni ng staat uiteraard met stip op 1.
Daarnaast zullen o.a.
De verkiezing van de nieuwe voorzitter veel commentaar opleveren;
De Working Policy wordt op punten verduidelijkt: waar mogen Unies afwijken van Kerkhandboek en procedures, waar niet en hoe; procedures op een Uniecongres worden centraal geregeld, opdat er eerlijke en transparante beraadslaging plaatsvindt en de Unie en opdat hun leden – de Gemeenten/Confe renties - weten welke bevoegdheid ze wel of niet hebben (AK bestuurt slechts met mandaat van leden van de Unie en kan bv geen reglementen voor gemeente opstellen zonder dat gemeenten daar iets over te vertellen hebben);
Er komt een protocol voor hoe te handelen met leden en predikanten met buitenechtelijk e seksuele relaties; een protocol voor seksueel misbruik in de kerk;
De tekst van de 28 geloofspunten wordt aangepast (zie artikel in Kerkzaken).
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+1 # Ritus,E.A.Vrutaal 23-06-2015 09:31
Beste zuster,

Ik vind het een goed idee die brief die je gestuurd heeft voor broeders en zusters,omdat we hebben het echt nodig in deze tijd dat we leven,het gaat niet alleen voor de Conferentie,maa r ook onze gemeente hier in Amsterdam,vaste n en bidden hebben wij zeker nodig.Want er gebeurde dingen in onze gemeente, dat soms kan men het niet beschrijven.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+2 # Ingrid Wijngaarde 24-06-2015 09:54
Alleen via onze wil, kenbaar gemaakt door intens gebed om hervorming van harten, kan God iets doen. Maar als we blijven voorstellen dat het persé op onze manier gebeurt, moeten we niet opkijken als Hij een stapje terug doet. Dat is de vrijheid die Hij ons geeft.
Zware tijden zijn op komst voor iedereen die trouw wil blijven aan Zijn plan en Zijn woord.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
+1 # Marion en Dick H.V 02-07-2015 15:13
Tijdens de twee vorige Generale Conferenties werd gebeden om de leiding van de Heilige Geest inzake het inzegenen van vrouwen. Tot twee keer toe werd dit punt niet ingevoerd. Hoe arrogant te menen dat de Heilige Geest niet duidelijk was en hoe drammerig dat men dit punt wederom opvoert. Het zegt ons veel over het gedrag van mensen ten koste van Gods Woord.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
0 # Gerda Huizinga 07-07-2015 18:54
Mijn ervaringen zijn dat God vaak in drievoud werkt!
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
0 # Webmaster PromiseMinistry 07-07-2015 18:59
Hallo Gerda, kun je een voorbeeld noemen? Met Bijbelteksten erbij?

Reeds zes keer is vrouweninzegeni ng op de agenda geweest en afgewezen. Onder gebed en vragen om de leiding van de Heilige Geest. Was die de grote afwezige?

juli 1989 Commissie van Divisies in Calcuta: 56 tegen - 11 voor
GC Annual 1989: 187 tegen - 97 voor
GC 1990: 1,173 tegen - 377 voor
GC commissie Okt 1990: 370 tegen - 128 voor
GC 1995: 1,481 tegen - 673 voor
GC Annual 2011:  163­ tegen - 61 voor
bronnen: http://www.sdanet.org/atissue/wo/appendix5.htm
http://www.drpipim.org/womens-ordination-contemporaryissues-46/64-0-the-campaign-for-womens-ordination-part-2.html
http://ordinationtruth.com/wp-content/uploads/2013/10/kirl-e60woendgame-chart.pdf
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
0 # Webmaster PromiseMinistry 02-07-2015 16:52
Inderdaad. Als we bidden moeten we, als de keus, eventueel na protest en horen - dat is onderdeel van de procedure en ook daarin leidt de Geest want er kan een geldig bezwaar zijn - gemaakt is, ons daarin schikken. En dat geldt voor ELK punt dat op de agenda komt: de benoeming van de voorzitter, maar ook de vrouweninzegeni ngskwestie, die nu voor de derde keer op een GC agenda staat en zelfs vaker op agenda's van Annuals heeft gestaan.
Alleen God kent het hart van degene die bidt..... of hij/zij oprecht is en zich zal voegen naar het besluit dat de Heilige geest geeft. Als we thuiskomen en iets anders doen, spannen we God voor ons karretje .... en daar is Hij te GROOT voor.
Antwoorden | Antwoorden met citaat | Citeer
Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry