Wat is Promise Ministry

read-in-englishNaam

Promise Ministry is een evangelisatiebediening met een Boeken Winkel en Uitgeverij, gevestigd in Groningen, Nederland.

Doel

 1. Promise Ministry heeft als doel het bevorderen van het besef van de noodzaak van effectieve gebedsbediening en Bijbelstudie als basis van de toerusting van gelovige mensen tot het uitleven en uitdragen van het evangelie van Jezus Christus.
 2. Promise Ministry tracht dit doel te bereiken door:
  1. Gode liefhebbende christenen te bepalen bij de spoedige wederkomst van Jezus Christus en de noodzaak om Zijn opdracht door middel van de verkondiging van de volledige 3-engelenboodschap uit Openbaring 14:6-12 en Openbaring 8:1-4 teneinde Hem een volk voor te bereiden dat Zijn geboden onderhoudt en het geloof van Jezus heeft;
  2. Het opzetten van een lekenzending, waarbij individuele christenen worden opgeroepen en gestimuleerd hun unieke geloof op praktische en oprechte wijze uit te leven, waarbij zij trouw zijn aan God in de eerste plaats en de unieke, opgestapelde geloofswaarheden als fundament voor de volle waarheid (Johannes 16:13);
  3. Mensen op te roepen en te stimuleren toegewijde christenen te zijn, die zichzelf vrijwillig in dienst van de Heer aanbieden als een levend, heilig en Gode welgevallig offer (Romeinen 12:1), om hun naaste de blijde boodschap van God liefde bekend te maken;
  4. Het versterken van de geloofsband tussen Bijbelgetrouwe christenen, door middel van het organiseren van bijeenkomsten, seminars en lezingen;
  5. Samenwerking te zoeken met groepen gelovigen, die in hun omgeving een gebedsbediening en evangelisatie activiteiten willen opstarten en hen daarbij op praktische wijze te ondersteunen;
  6. Het kosteloos aanbieden van studiemateriaal, overdenkingen, e-boeken, gebedspastoraat materialen, nieuwsitems in de digitale vorm via de stichtingwebsite;
  7. Het tegen kostprijs aanbieden van materialen – folders, brochures, boeken en andere geschriften - in de digitale vorm via de PM-website , en in gedrukte vorm;
  8. En verder door alles wat bijdraagt aan het bereiken van het hierboven gestelde doel, mits hierdoor niet in strijd met de wet, goede zeden of openbare orde wordt gehandeld.

Vermogen

Het tot verwezenlijking van het doel bestemde vermogen wordt gevormd door:
 1. eigen vermogen;
 2. subsidies, giften en donaties;
 3. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
 4. verkoop van materialen en hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

Disclaimer en Verantwoordelikheid:

Promise Ministry is een bediening van Ingrid A. Wijngaarde Alles wat op deze website vermeld en gepubliceerd staat valt, onder mijn verantwoordelijkheid. Als u het niet eens bent met een vermelding, dan stuurt u mij een bericht via het Contactformulier. Ik neem dan zo nodig contact met u op.

Erken nu met geheel uw hart en ziel, dat niet een van alle goede beloften die de HERE, uw God, u gegeven heeft, onvervuld gebleven is. - Jozua 23:14


Copyright © Promise Ministry